ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy winien złożyć Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca po otrzymaniu formularza oświadczenia poinformuje Konsumenta o jego otrzymaniu.

  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą.

  5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania od niego zwrotu Towaru lub potwierdzenia odesłania Towaru.

  6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie koszty zwrotu Towaru.

  8. Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z Towaru w sposób przekraczający jego wykorzystanie.

  9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Towar, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła Konsument.