1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz warunki sprzedaży prowadzonej przez Magdę Piekarską za pośrednictwem sklepu internetowego imyplace.pl z siedzibą w 21-400 Łuków Krynka 133M.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego odtwarzanie i pozyskanie.

DEFINICJE

 1. Dostawa - oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu
 2. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 3. Klient – podmiot, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
 5. Materiały – informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu tj. nazwy, opisy zdjęcia, oznaczenia producenta
 6. Użytkownik – użytkownik internetowy, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane na stronie sklepu internetowego
 7. Sprzedawca – imyplace.pl Magda Piekarska z siedzibą w 21-400 Łuków Krynka 133M, NIP:825-201-53-76, REGON:368560900, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Rozwoju, e-mail mpiekarska@imyplace.pl
 8. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie imyplace.pl
 9. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem imyplace.pl
 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pomocą urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon) za pomocą przeglądarki internetowej, pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient przynajmniej minimalnych wymagań technicznych
 3. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, oraz do wszelkich wzorów, formularzy, materiałów i logotypów (za wyjątkiem logotypów, zdjęć i opisów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celu zaprezentowania towarów, do których prawa posiadają podmioty trzecie) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, wyrażoną na piśmie, w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Użytkownik będący osobą fizyczną może w pełni korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzach aktualnych i prawdziwych danych, w celu Rejestracji w Sklepie. Powinien postępować zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu w sposób niezgodny z prawem.
 7. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom nieupoważnionym swojego loginu oraz hasła dostępu niezbędnego do logowania w sklepie

REJESTRACJA

 1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu bez konieczności dokonywania rejestracji.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłanie formularza drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Klient ustala dla siebie indywidualne Hasło.
 4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu, akceptując jego treść, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie wypełniania formularza Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Klient w trakcie rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, aktualnych i nie naruszających prawa osób trzecich.
 7. W chwili rejestracji utworzone zostaje Konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta oraz jego działań w ramach Sklepu. Klient ma dostęp m.in. do historii swoich zamówień oraz danych.

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie dla Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składając zamówienie w Sklepie internetowym, kompletuje swoje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Towar zostaje dodawany do zamówienia poprzez umieszczenie go w wirtualnym koszyku. Podczas wyboru Towarów Klient może dowolnie nim zarządzać poprzez dodanie go do koszyka lub usuwanie z zawartości koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia oraz po wskazaniu adresu dostawy, formy dostawy Towaru i sposobu płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, informujące Klienta o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, a także o wszystkich pozostałych kosztach jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z imyplace.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.
 7. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i w chwili jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT), nie zawierają informacji dotyczących kosztów Dostawy oraz o innych kosztach które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o który zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie Towary Klient dokonuje poprzez narzędzia płatnicze udostępnione w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy ( w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 2. karta płatnicza oraz przelew bankowy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy w momencie Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji)
 1. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Towar
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności drogą elektroniczną jest PayPal
  W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu kwoty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Osoby Zamawiającej
  W przypadku płatności dokonywanych kartą płatniczą i pozytywnej akceptacji następuje realizacja zamówienia.

DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar będący przedmiotem umowy bez wad i uszkodzeń.
 3. Na stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie Dni Roboczych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz Dostawy.
 4. Termin realizacji Zamówienia oraz Dostawy liczony jest w Dniach Roboczych.
 5. Dostawa Towarów na adres wskazany przez Klienta następuje w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem ,,produktów na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przekazana jest informacja nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania protokołu.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podczas składania zamówienia pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia terminu, kiedy Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru przez Dostawcę do Sklepu, Sprzedawca skontaktuje się drogą elektroniczną lub telefoniczną i ustali ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie Reklamacje dotyczące Towaru oraz korzystania ze Sklepu, Klient może kierować w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
c) uzasadnienie reklamacji

 1. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na jej rozpatrzenie
 2. Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną o decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć do Klienta Towar pozbawiony wszelkich wad.
 4. Jeżeli Towar będzie posiadał wady ukryte Klient ma prawo skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona przez producenta, importera lub sprzedawcę.
 5. Jeżeli po dokonaniu zakupu okaże się, że Towar jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, Klient ma prawo złożyć reklamację. Wadliwy Towar powinien zostać odesłany do Sprzedawcy wraz z dokumentem zakupu, w celu zbadania zasadności reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń do transakcji i sporu ze Sprzedającym istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Klient może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy winien złożyć Sprzedawcy odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca po otrzymaniu formularza oświadczenia poinformuje Konsumenta o jego otrzymaniu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwrócić mu wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania od niego zwrotu Towaru lub potwierdzenia odesłania Towaru.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie koszty zwrotu Towaru.
 8. Konsument ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania z Towaru w sposób przekraczający jego wykorzystanie.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Towar, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła Konsument.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 4. Sprzedawca chroni dane osobowe przekazywane mu przez Klienta oraz zabezpiecza je przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 5. Klient podając swoje dane przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożenia zamówienia.
 6. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do treści danych, do ich aktualizacji, poprawienia lub żądania ich usunięcia.

NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną świadczoną przez Sklep na rzecz Klienta.
 2. Usługa Newsletter polega na przesłaniu wiadomości w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach, konkursach, promocjach oraz usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wypełni formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronie internetowej sklepu i wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pomocą odnośnika zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysyłanej w ramach usługi Newsletter.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sklepie internetowym imyplace.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem Państwa danych jest Magda Piekarska prowadząca działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego pod adresem www.imyplace.pl z siedzibą w Krynce nr 133M, 21-400 Łuków, NIP 825-201-53-76, REGON:368560900, e-mail mpiekarska@imyplace.pl

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

Realizacji zamówienia klienta – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*

Kategorie danych osobowych

Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr klienta nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, numeru kontaktowego, adresu e-mail.

Okres przez który dane będą przetwarzane

Dane przetwarzane w bazie imyplace.pl – do czasu realizacji zamówienia ewentualnie do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia konta, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.

Odbiorcy danych

Dane przekazywane przez klientów za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie imyplace.pl nie są powszechnie dostępne. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia np. usługi księgowe.

Źródło pochodzenia danych

Firma gromadzi jedynie dane podane przez klienta w formularzu zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ZGODA

Dokonując zamówienia, wyraża Pan/Pani na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zamówienia.

Potwierdza Pan/Pani, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu przez cały czas, mogą go zapisać na nośniku lub pobrać ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni, od daty opublikowania Regulaminu na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na zasadach zawartych w Regulaminie, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W sytuacji powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, obie strony będą dążyły do rozwiązania konfliktu w sposób polubowny.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mogą nimi być rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
 6. Regulamin wchodzi w życia z dniem 01.01.2018.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.